DARMOWA DOSTAWA od 150 zł

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego


Sklep Internetowy działający pod adresem http://ecowybrane.pl prowadzony jest przez firmę SMJ SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000335477, NIP: 5272610399, REGON: 141972604, e-mail: sklep@ecowybrane.pl, nr tel: (22) 838-33-52.I. WARUNKI OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://ecowybrane.pl i dokonywania w nim zakupów za pośrednictwem Internetu, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w Sklepie Internetowym, uiszczania przez osobę dokonującą zakupów ceny sprzedaży za zamówione produkty, uprawnienia osoby dokonującej zakupów do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Prowadzący Sklep Internetowy będzie dalej również zwany „Sprzedawcą”, a osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym zwana będzie dalej również „Kupującym”. Ponadto Sprzedawca i Kupujący będą dalej łącznie zwani również „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.
3. W przypadku osób fizycznych Kupujący może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej http://ecowybrane.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta na stronie internetowej http://ecowybrane.pl. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi.
5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
7. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny wygląd Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Kupujący korzysta ze strony internetowej http://ecowybrane.pl. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji Produktu, składu, właściwości, gramatury oraz numeru artykułu.
8. Ceny produktów oferowanych w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług drogą elektroniczną lub funkcjonalności strony internetowej http://ecowybrane.pl, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.


II. SŁOWNIK POJĘĆ


1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1) Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem http://ecowybrane.pl;
2) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
4) Pełnomocnik – osoba, której Kupujący udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Produktu ze Sklepu Internetowego lub zapłaty za Produkt;
5) Produkt – towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego;
6) Konto – przestrzeń sieciowa strony internetowej przeznaczona dla zarejestrowanego Kupującego, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kupującym i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Kupującemu korzystanie z funkcjonalności strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym;
7) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym;
8) Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Kupujący dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Kupującemu ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym ilości produktów, formy płatności, terminu dostawy i danych do faktury;
9) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające m.in. rodzaj Produktów oraz formę płatności;
10) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów wraz z usługami towarzyszącymi, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
11) Newsletter - informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Kupującemu drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail;
12) Reklamacja – zgłoszenie przez Kupującego w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: wady fizycznej lub prawnej Produktu albo nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub Sklepu internetowego;
13) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
14) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
15) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
16) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

 

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE


1. Rejestracja w Sklepie Internetowym wymaga od Kupującego wybrania na stronie http://ecowybrane.pl zakładki „ZAREJESTRUJ SIĘ”, a następnie wypełnienia i zatwierdzenia formularza rejestracyjnego. W ramach wypełniania formularza rejestracyjnego Kupujący powinien zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić, że zapoznał się z treścią polityki prywatności.
2. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Kupującego prawidłowego procesu Rejestracji. Z chwilą Rejestracji Konta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są bezpłatne. Rejestracja Konta następuje na czas nieokreślony i w każdej chwili może być rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta.
4. Po rejestracji w Sklepie Internetowym, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „ZALOGUJ SIĘ” na stronie http://ecowybrane.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy Rejestracji Konta Kupującego. Dane podane przy Rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Kupującego.
6. Kupujący jest zobowiązany utrzymywać hasło w poufności oraz chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
7. Umowa sprzedaży zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Kupującego danych do logowania (adresu e-mail oraz hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Kupującego. Nie ogranicza to jednak praw Kupującego wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
8. Dokonując Rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
9. W celu usunięcia Konta Kupującego ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym sklep@ecowybrane.pl lub telefonicznie na nr telefonu (22) 838-33-52.
10. Kupujący jest zobowiązany:
1) korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

2) korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;

3) powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Sklepu Internetowego, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;

4) powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego lub dla niego niedozwolonych.

11. Osoby korzystające z Konta oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Konta i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

 

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://ecowybrane.pl oraz składania w nim Zamówień niezbędny jest:

1) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Android, Windows Phone, Blackberry, etc.

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Dostępność strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Kupujący uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Kupującego pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Jednakże składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga Rejestracji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w zakładce „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
4. Kupujący może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej strony internetowej każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Strony.
5. Złożenie Zamówienia odbywa się zgodnie ze wskazanymi niżej etapami:
1) Kupujący dokonuje Rejestracji w Sklepie Internetowym oraz loguje się na swoje Konto internetowe,
2) Kupujący umieszcza wybrane przez siebie Produkty w swoim Koszyku,
3) Kupujący wybiera sposób dostawy,
4) Kupujący wybiera sposób płatności,
5) Kupujący potwierdza dokonanie Zamówienia przez najechanie kursorem na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
6) Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie Zamówienia do realizacji.
6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem Umowy sprzedaży między Stronami.
7. Zamieszczony w Sklepie Internetowym katalog Produktów, ceny oraz inne dostępne w Sklepie informacje stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego ani zapewnienia Sprzedawcy o właściwościach Produktu.
8. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
9. Formularzowi Zamówienia niewypełnionemu w sposób prawidłowy nie będzie nadawany dalszy bieg związany z jego realizacją.
10. Kupujący może dokonać płatności za zakupiony w Sklepie Internetowym Produkt w następujących formach:
1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku ALIOR BANK 71 2490 0005 0000 4600 4203 8948,
2) za pobraniem,
3) przelewem za pomocą systemu płatności IdoPay.
11. W przypadku przelewu bankowego dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Kupujący powinien uwzględniać w swoich Zamówieniach możliwe opóźnienia w zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
12. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
13. W przypadku czasowej niedostępności Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o stanie Zamówienia. Kupujący może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na Produkty czasowo niedostępne, anulowanie całości Zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych lub innych Produktów).
14. Zakupione Produkty dostarczone zostaną pod adres dostawy wskazany w formularzu Zamówienia.
15. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy zakupionych Produktów zgodnie z formularzem Zamówienia. Koszty przesyłki są każdorazowo podawane w formularzu Zamówienia.
16. Koszty przesyłki zakupionych produktów są ponoszone przez Kupującego i doliczane do wartości Zamówienia.
17. Termin wysyłki Zamówienia jest wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Produktem firmie kurierskiej.
18. Na łączny czas dostawy Produktu do Kupującego składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Kupującego).
19. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem sposobu dostawy Kupujący powinien we własnym zakresie zapoznać się z tymi regulacjami.
20. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedawca najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego produktu przekazuje potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
21. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie Internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. W przypadku promocji, rabatów lub wyprzedaży, Sprzedawca każdorazowo wskazuje obok obniżonej ceny Produktu najniższą cenę Produktu w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
22. Informacje podane na Produktach, takie jak opis, skład, waga Produktu, waga opakowania, daty ważności, kaloryczność, etc. pochodzą od producentów lub dystrybutorów tych produktów. Sprzedawca podejmuje starania, aby te informacje były poprawne i aktualne. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem i właściwościami. Przed spożyciem Produktu należy zapoznać się z informacją na opakowaniu Produktu.
23. Sprzedawca może oferować w sprzedaży Produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. W takim przypadku Sprzedawca każdorazowo wskaże w opisie Produktu okres przydatności do spożycia.
24. Sprzedawca może oferować w sprzedaży Produkty wymagające przechowywania w określonej temperaturze lub w określonym miejscu, w celu zachowania odpowiednich właściwości. Transport Produktów do Kupującego uwzględnia powyższe wymagania. Sprzedawca poinformuje o tych warunkach w opisie Produktu w Sklepie Internetowym oraz na opakowaniu.
25. Sprzedawca może realizować na rzecz Kupujących będących Przedsiębiorcami sprzedaż hurtową Produktów. W takim przypadku Sprzedawca może przyznać Kupującym hurtowym rabaty lub wydłużyć termin płatności. Wysokość oraz warunki przyznawania rabatów oraz warunki przedłużonej płatności zostały określone w Warunkach handlowych w zakładce „Zakupy hurtowe” na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Strony mogą ponadto indywidualnie ustalić warunki dostawy Produktów zakupionych w ramach sprzedaży hurtowej.

 

V. GWARANCJA, WADY FIZYCZNE ZAKUPIONEGO PRODUKTU, REKLAMACJA


1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego objęte są gwarancją, o ile jest ona udzielona przez producenta/importera i Produkty zostaną dostarczone z odpowiednią kartą gwarancyjną.

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanego Produktu przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi z tytułu rękojmi.

3. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Konsument powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest jakikolwiek dowód dokonania zakupu reklamowanego Produktu w Sklepie Internetowym. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie Sklepu Internetowego lub napisane odręcznie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) informacje dotyczące przedmiotu Reklamacji: dane dotyczące Produktu, rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
2) żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady,
3) dane Konsumenta:
a) imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
c) numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Konsument wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.

4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty otrzymania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Konsument uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy Konsument powinien odesłać uszkodzony produkt przesyłką pocztową na następujący adres SMJ sport ul. Regulska 2b w Regułach.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, jak również w przypadku, w którym wymiana produktu na wolny od wad nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów Produktu) Sprzedawca zwróci Konsument równowartość ceny Produktu, chyba że Konsument zadeklaruje chęć zakupu innego dostępnego w Sklepie Internetowym Produktu.

7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu pokrywa Sprzedawca.

8. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).

9. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.

10. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorców. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienia Przedsiębiorcy do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych) w terminie do 1 roku od daty zakupu towaru przez Przedsiębiorcę. Rzecz wadliwą Przedsiębiorca powinien na swój koszt należy dostarczyć na adres: SMJ SPORT Sp. z o. o., ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły, załączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

11. Sprzedawca wymieni Przedsiębiorcy wadliwy Produkt na wolny od wad, a w przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, wystawi fakturę korygującą.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 poniżej, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub Pełnomocnik.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obligatoryjne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy na adres e-mail Sprzedawcy lub nadal oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać Produkt na adres Sprzedawcy ul. Regulska 2b 05-816 Reguły niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący nada Produkt w placówce pocztowej przed upływem terminu 14 dni.
5. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący jest zobowiązany podać Sprzedawcy dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.
7. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Kupujący odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Kupujący odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
8. W chwili odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od Umowy sprzedaży.
9. Ze względu na charakter Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy:
1) Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, np. świeże warzywa, świeże owoce, mięso, wędliny w razie przerwania ciągu chłodniczego,

2) Produktów mających krótki termin przydatności do spożycia krótszy niż 14 dni liczonych od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi,

3) Produktów, które ze względu na ich charakter i właściwości nie mogą zostać zwrócone, np. mrożonki, krojone wędliny, etc.

4) Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po dostarczeniu zostały otwarte.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy ponadto umów, których przedmiotem świadczenia jest lub są m.in.:
1) Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
11. O prawie do odstąpienia Klient zostaje poinformowany w chwili zawarcia Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
12. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującym będącym Przedsiębiorcami.

 

VII. ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

 


VIII. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Kupujących, jest Sprzedawca – SMJ SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powodować będzie niemożność zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej zrealizowania przez obsługę Sklepu Internetowego.
3. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących oraz osób działających w ich imieniu przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce Polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej http://sklepsmjsport.pl/.

 

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Zawartość i struktura strony internetowej http://sklepsmjsport.pl/.oraz sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi.

2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na stronie internetowej http://sklepsmjsport.pl/, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej - przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej http://sklepsmjsport.pl/ tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.

4. Materiały opublikowane na stronie internetowej http://sklepsmjsport.pl/ mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.

5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze strony internetowej http://sklepsmjsport.pl/ wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na stronie internetowej http://sklepsmjsport.pl/., w szczególności za ich poprawność i aktualność.

 

X. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW


1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

XI. ZMIANA REGULAMINU


1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dniu, od którego będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje przez umieszczenie na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczana będzie na stronie internetowej sklepu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

3. Kupujących, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto w Sklepie Internetowym, Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu wraz z nową treścią Regulaminu.

4. Kupującym, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto w Sklepie Internetowym, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Kupujący może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Kupującego, który dokonał rejestracji i posiada Konto w Sklepie Internetowym, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta.

6. Niezłożenie przez Kupującego, który dokonał rejestracji i posiada Konto w Sklepie Internetowym, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Kupującego w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Kupującego zapoznania się z treścią Regulaminu.

7. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.

 

XII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


1. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Kupującego na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail Sprzedawcy sklep@smjsport.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2021 roku.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

pixel